ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ADVANCED ACCESS - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. ΠΙΝΑΚΕΣ
α. Πεδία/Στήλες
α1. Σχεδίαση πινάκων, βασικοί τύποι δεδομένων, δημιουργία πίνακα, εφαρμογή ή αλλαγή τύπου δεδομένων, επιπτώσεις αλλαγής τύπου δεδομένων ή μεγέθους ενός πεδίου, λίστα τιμών επιλογής,
α2. Βασικές ιδιότητες πεδίων, ιδιότητα μεγέθους, μηδενικό μήκος, απαιτείται, μορφή πεδίου, μάσκα εισαγωγής, προεπιλεγμένη τιμή, πρωτεύον κλειδί, κανόνας επικύρωσης.
β. Σχέσεις
β1. Ορισμός σχέσεων ανάμεσα σε πίνακες. Εφαρμογή κανόνων επί των σχέσεων, αυτόματα διαγραφή - ενημέρωση σχετικών εγγραφών.
β2. Συνδυασμοί σύνδεσης/σχέσης, συσχέτιση και σύνδεση κατά τον σχεδιασμό ερωτημάτων.
β3. Επιπτώσεις σχέσεων.

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
α. Βασικοί τύποι ερωτημάτων και δόμηση ερωτημάτων
α1. Σχεδίαση ερωτημάτων, βασικοί τύποι ερωτημάτων, δημιουργία ερωτήματος, εισαγωγή κριτηρίων, χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ.
α2. Ερωτήματα επιλογής, ερωτήματα ενέργειας, ερωτήματα διασταύρωσης.
α3. Ομαδοποίηση πληροφοριών, χρήση αριθμητικών και λογικών παραστάσεων, συσχέτιση και σύνδεση δεδομένων.
β. Βελτίωση ενός ερωτήματος
β1. Βελτίωση ερωτημάτων, εμφάνιση διπλοτύπων, εμφάνιση αταίριαστων.
β2. Δημιουργία παραμετρικού ερωτήματος, εμφάνιση υψηλότερης - χαμηλότερης τιμής, βελτίωση με τιμές NULL - NOT.

3. ΦΟΡΜΕΣ
α. Σχεδίαση φόρμας
α1. Δημιουργία φόρμας, στοιχεία ελέγχου, δημιουργία στοιχείου ελέγχου χωρίς τη χρήση των οδηγών, δημιουργία αριθμητικών και λογικών στοιχείων υπολογισμού σε μια φόρμα.
α2. Καθορισμός της σειράς tab, εισαγωγή πεδίου δεδομένων στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, πρώτης σελίδας ή όλων των σελίδων, υποφόρμες.

4. ΕΚΘΕΣΕΙΣ
α. Σχεδίαση έκθεσης
α1. Εισαγωγή πεδίου δεδομένων στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο έκθεσης, εισαγωγή αλλαγής σελίδας για τις ομαδοποιήσεις.
α2. Δημιουργία αριθμητικών και λογικών υπολογισμών, χρήση τύπων εκφράσεων σύνοψης με τη χρήση του οδηγού, υπολογισμός ποσοστιαίων υπολογισμών.
α3. Συνένωση κειμένου, υπολογισμός τρέχοντος αθροίσματος

5. ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ
Δημιουργία μακροεντολής, δουλεύοντας με μακροεντολές, εκτέλεση μακροεντολής, αντιστοίχιση μακροεντολής σε στοιχείο ελέγχου.

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εισαγωγή, εξαγωγή και σύνδεση εξωτερικών δεδομένων, σύνδεση δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων.