2. Ασκήσεις Ενός Μονοδιάστατου και Ενός Δισδιάστατου Πίνακα

1.     Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

a.     Διαβάζει τα ονόματα 20 αθλητών στο ακόντιο καθώς και την επίδοσή τους σε 5 προσπάθειες που έκαναν (με τη σειρά που τις έκαναν) και τα αποθηκεύει σε κατάλληλους πίνακες.

b.     Υπολογίζει και εμφανίζει όλα τα ονόματα των αθλητών που έριξαν πάνω από 50 μέτρα στην τελευταία τους προσπάθεια.

c.     Υπολογίζει και εμφανίζει το όνομα του αθλητή που είχε την μεγαλύτερη επίδοση στην πρώτη προσπάθεια.

d.     Εμφανίζει όλα τα ονόματα των αθλητών που η  επίδοσή τους ξεπέρασε το μέσο όρο στη 2η προσπάθεια.

e.     Ζητάει το όνομα ενός αθλητή και αν τον βρει, εμφανίζει την καλύτερη επίδοσή του και τον αριθμό της προσπάθειας στην οποία την επέτυχε. Αν δεν τον βρει, εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

 

2.     Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

a.     Διαβάζει τους τίτλους  50 κινηματογραφικών ταινιών  καθώς και τα εισιτήρια που πούλησε η κάθε μία σε 10 κινηματογράφους.

b.     Υπολογίζει και εμφανίζει όλους τους τίτλους των ταινιών  που πούλησαν περισσότερα από 1000 εισιτήρια στον 3οκινηματογράφο.

c.     Υπολογίζει και εμφανίζει τον τίτλο της ταινίας που πούλησε τα λιγότερα εισιτήρια στον 6ο κινηματογράφο.

d.     Εμφανίζει όλους τους τίτλους των ταινιών  που πούλησαν περισσότερα εισιτήρια από το μέσο όρο στον 10οκινηματογράφο.

e.     Ζητάει τον τίτλο μιας ταινίας και αν τον βρει, εμφανίζει τον αριθμό του κινηματογράφου στον οποίο πούλησε τα περισσότερα εισιτήρια. Αν δεν τον βρει, εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

 

3.     Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

a.     Διαβάζει τα ονόματα 40 μαθητών καθώς και τους βαθμούς τους σε 5 μαθήματα και τα αποθηκεύει σε κατάλληλους πίνακες.

b.     Υπολογίζει και εμφανίζει όλα τα ονόματα των μαθητών που πήραν βαθμό μεγαλύτερο από 18 στο 4ο μάθημα.

c.     Υπολογίζει και εμφανίζει όλα τα ονόματα των μαθητών που  πήραν τον μεγαλύτερο βαθμό στο 2ο μάθημα.

d.     Εμφανίζει όλα τα ονόματα των μαθητών  που η  επίδοσή τους ξεπέρασε το μέσο όρο στο 1ο μάθημα.

e.     Υπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό των μαθητών που πήραν βαθμό μεγαλύτερο του 15 στο 3ο μάθημα.

 

f.      Ζητάει το όνομα ενός μαθητή και αν τον βρει, εμφανίζει τον μέσο όρο της βαθμολογίας του. Αν δεν τον βρει, εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.