Ασκήσεις στη Δομή Ακολουθίας

 1. Να γράψετε πρόγραμμα που θα διαβάζει το μήκος των πλευρών ενός ορθογωνίου και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την περίμετρό του.
 2. Να γράψετε πρόγραμμα που θα διαβάζει τα μήκη των δύο βάσεων και το ύψος ενός τραπεζίου και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το εμβαδό του. Το εμβαδόν ισούται με το ημιάθροισμα των βάσεων επί το ύψος.
 3. Να γράψετε πρόγραμμα που θα ζητάει το ημερομίσθιο ενός υπαλλήλου καθώς και πόσες μέρες αυτός εργάστηκε και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την συνολική αμοιβή του.
 4. Να γράψετε πρόγραμμα που θα διαβάζει ένα μήκος σε εκατοστά και θα το μετατρέπει σε χιλιοστά.
 5. Να γράψετε πρόγραμμα που θα διαβάζει ένα βάρος σε κιλά και θα το μετατρέπει σε τόνους.
 6. Να γράψετε πρόγραμμα που θα ζητάει την τιμή ενός προϊόντος χωρίς έκπτωση, το ποσοστό της έκπτωσης (%) και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το ποσό της έκπτωσης καθώς και την τελική τιμή του προϊόντος μετά την έκπτωση.
 7. Να γράψετε πρόγραμμα που θα ζητάει την τιμή ενός προϊόντος χωρίς το ΦΠΑ, το ποσοστό ΦΠΑ (%) και θα εμφανίζει την τιμή μαζί με το ΦΠΑ.
 8. Ένας πελάτης μίας τράπεζας καταθέτει ένα ποσό. Η τράπεζα δίνει ένα ετήσιο επιτόκιο 2,7%. Στο τέλος κάθε χρόνου ο τόκος προστίθεται στο αρχικό κεφάλαιο και το νέο ποσό επανατοκίζεται με το ίδιο επιτόκιο. Γράψτε πρόγραμμα που θα δέχεται το αρχικό ποσό, και θα υπολογίζει το τελικό κεφάλαιο μετά από δύο χρόνια.
 9. Να γράψετε πρόγραμμα που να υπολογίζει τη συνολική βαθμολογία μιας ομάδας από τις νίκες της, τις ισοπαλίες της και τις ήττες της. Για κάθε νίκη 2 βαθμούς, για κάθε ισοπαλία έναν βαθμό και για κάθε ήττα –1 βαθμό.
 10. Να γράψετε πρόγραμμα που να διαβάζει έναν ακέραιο διψήφιο αριθμό και να εμφανίζει το άθροισμα των ψηφίων του.
 11. Να γράψετε πρόγραμμα που θα διαβάζει δύο ακέραιες τιμές, θα τις εκχωρεί σε δύο μεταβλητές και κατόπιν θα αντιμεταθέτει τις τιμές των δύο μεταβλητών. Στη συνέχεια θα εμφανίζει τις νέες τιμές στην οθόνη.
 12. Ο βασικός μισθός ενός υπαλλήλου είναι 1000 € και προσαυξάνεται κατά 30 € για κάθε παιδί και κατά 10 € για κάθε χρόνο υπηρεσίας.
 13. Να γράψετε πρόγραμμα για τον υπολογισμό του τελικού μισθού του υπαλλήλου.
 14. Να γράψετε πρόγραμμα που να διαβάζει πόσοι είναι όλοι οι υπάλληλοι μιας εταιρίας, πόσοι από αυτούς έχουν παιδιά και να υπολογίζει το ποσοστό των υπαλλήλων που δεν έχουν παιδιά.
 15. Να γράψετε πρόγραμμα που θα διαβάζει το πλήθος των μαθητών της Α τάξης, το πλήθος των μαθητών της Β τάξης και το πλήθος των μαθητών της Γ τάξης και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το μέσο όρο μαθητών ανά τάξη.