1. Εισαγωγή. Μεταβλητές και Εντολές

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Μεταβλητή ονομάζουμε μία ή περισσότερες θέσεις μνήμης όπου αποθηκεύονται τιμές που δίνει ο χρήστης ή δημιουργεί το ίδιο το πρόγραμμα, μέχρι να ολοκληρώσει το σκοπό του.

Τα ονόματα των μεταβλητών:

 • Δεν πρέπει να περιέχουν κενά και σύμβολα εκτός από την κάτω παύλα (_)
 • Μπορούν να περιέχουν αριθμούς, αλλά όχι να ξεκινάνε με αυτούς. Α3 είναι σωστό. 3Α είναι λάθος.
 • Δεν μπορούν να είναι δεσμευμένες λέξεις, αυτούς ΔΙΑΒΑΣΕ, ΓΡΑΨΕ κ.λπ. Αυτές οι λέξεις έχουν άλλο νόημα για τον υπολογιστή.
 • Φροντίζουμε ώστε τα ονόματα των μεταβλητών να θυμίζουν το περιεχόμενό και να μην είναι πολύ μεγάλα. Πχ, για το μήκος θα δώσουμε όνομα στη μεταβλητή Μ ή ΜΚ.

Οι μεταβλητές μπορεί να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Ακέραιες. Ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικό μέρος. Π.χ. 3 ή 4. Όχι 3.0. Καταλαμβάνουν δύο bytes στη μνήμη.
 • Πραγματικές. Δεκαδικοί αριθμοί  όπως, 4.5 ή 7.3 ή 3.0. Προσέξτε πως η υποδιαστολή δηλώνεται με την τελεία και όχι με το κόμμα. Καταλαμβάνουν τέσσερα bytes στη μνήμη.
 • Χαρακτήρες. Μεταβλητές που περιέχουν κείμενα και / ή αριθμούς, όπως ονόματα, διευθύνσεις κλπ. Αν υπάρχουν αριθμοί αποθηκευμένοι μέσα σε τέτοιες μεταβλητές δεν έχουν αριθμητική αξία, δεν γίνονται πράξεις με αυτούς.
 • Λογικές. Μπορούν να έχουν τιμή Αληθής ή Ψευδής.

ΕΝΤΟΛΕΣ

Εντολή εισόδου:ΔΙΑΒΑΣΕ Α

 • Αποθηκεύει στη μνήμη του υπολογιστή, στη μεταβλητή Α, τα δεδομένα που δίνει ο χρήστης.
 • Όταν ο υπολογιστής εκτελεί αυτή την εντολή, στην οθόνη εμφανίζεται μία παύλα (-) να αναβοσβήνει και ο υπολογιστής περιμένει  την πληκτρολόγηση των δεδομένων και το πάτημα του Enter. Τα δεδομένα που έχουν πληκτρολογηθεί πριν από το Enter τα αποθηκεύει στη μνήμη (RAM) σε μια θέση που της έχει δώσει το όνομα Α.

Εντολή εξόδου:ΓΡΑΨΕ ‘ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:’, Κ

 • Εμφανίζει στην οθόνη μηνύματα και τιμές μεταβλητών. 
 • Ό,τι είναι μέσα σε εισαγωγικά εμφανίζεται όπως ακριβώς είναι. Ό,τι είναι χωρίς εισαγωγικά θεωρείται όνομα μεταβλητής και εμφανίζεται η τιμή του.
 • Αν υπάρχει πράξη, εκτελείται η πράξη και εμφανίζεται το αποτέλεσμα. Π.χ. η εντολή ΓΡΑΨΕ 3+2 θα εμφανίσει στην οθόνη τον αριθμό 5.

Εντολή εκχώρησης τιμής: Α<--Β+Γ

 • Με την εντολή αυτή γίνονται πράξεις. Το αποτέλεσμα της πράξης αποθηκεύεται στη μεταβλητή που βρίσκεται στο αριστερό μέρος.
 • Παράδειγμα: Α<--Β+Γ Η τιμή της μεταβλητής Β και η τιμή της Γ θα αθροιστούν και το αποτέλεσμα θα εκχωρηθεί στη μεταβλητή Α 
 • Τα δύο μέρη μια εντολής εκχώρησης τιμής  θα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου. Δεν μπορεί η Α να είναι χαρακτήρες και οι Β και Γ ακέραιες.
 • Οι μεταβλητές που βρίσκονται στο δεξιό μέρος πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πάρει τιμή.