3. Δομή Επιλογής ΑΝ

Η δομή επιλογής βοηθά τον υπολογιστή να αποφασίσει ποιες εντολές πρέπει να εκτελεστούν και ποιες όχι, ελέγχοντας μία ή περισσότερες συνθήκες. Θα εκτελεστούν οι εντολές της πρώτης συνθήκης που θα βρεθεί αληθής (Μόνο μία περίπτωση από όλες).

Παράδειγμα:

Η δομή επιλογής ΑΝ, έχει τις παρακάτω μορφές σύνταξης:

Για να γράψουμε συνθήκες - λογικές εκφράσεις, χρησιμοποιούμε μεταβλητές, σταθερές, αριθμητικούς τελεστές, συγκριτικούς τελεστές και λογικούς τελεστές.

  • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ: =, <>, >, >=, <, <=
  • ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ: ΟΧΙ, ΚΑΙ, Η 
  • Η προτεραιότητα στους λογικούς τελεστές, πρέπει να ορίζεται με παρενθέσεις.
  • Ανάμεσα στους τελεστές, η προτεραιότητα είναι: Πρώτα οι αριθμητικοί τελεστές, μετά οι συγκριτικοί τελεστές και τέλος οι λογικοί τελεστές.