Δημιουργία Πίνακα Βάσης Δεδομένων

  • Δημιουργούμε έναν νέο ιστότοπο ASP.NET Web Forms site με γλώσσα C# και τον αποθηκεύουμε με όνομα MyCompany.
  • Κάνουμε δεξί κλικ στο φάκελο App_Data > Add New Item > SQL Server Database. Δίνουμε όνομα Customers.mdf.
  • Στο παράθυρο Server Explorer, κάνουμε δεξί κλικ στο Customers.mdf > Refresh.
  • Στο φάκελο Tables > δεξί κλικ > Add new table.
  • Αλλάζουμε το όνομα του πίνακα σε Customer και εισάγουμε στοιχεία για τα πεδία του πίνακα.
  • Προσοχή στο CustomerId > Identity Specification > True.
  • Για αποθήκευση πατάμε Update και στη συνέχεια Update Database.

Δημιουργία πίνακα σε βάση δεδομένων ASP.NET