Αναζήτηση πίνακα σε πίνακα (ΕΠ 2013)

Θέματα Συμπλήρωσης Κενών - Κατανόηση Αλγορίθμου

Επαναληπτικές 2013 (Εσπερινά και Γενικά)

Να γράψετε συμπληρωμένο στο τετράδιό σας το ακόλουθο τμήμα αλγορίθμου, το οποίο πραγματοποιεί αναζήτηση όλων των στοιχείων του πίνακα W[10] στον πίνακα S[1000], έτσι ώστε τα στοιχεία του πίνακα W[10] να καταλαμβάνουν συνεχόμενες θέσεις στον πίνακα S[1000]. Ο αλγόριθμος βρίσκει τη θέση i του S, απ’ όπου αρχίζει η πρώτη εμφάνιση των στοιχείων του W[10].

Συμπλήρωση κενών