12. Μεταβλητές και Μέθοδοι

Μία κλάση περιλαμβάνει μεταβλητές και μεθόδους.

  • Οι μεταβλητές αποθηκεύουν τα δεδομένα των αντικειμένων που δημιουργούνται με τις κλάσεις.
  • Οι μέθοδοι είναι συναρτήσεις που ανήκουν στις κλάσεις και εκτελούν λειτουργίες σχετικές με τα αντικείμενα στα οποία ανήκουν. Κάθε μέθοδος μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ένα υποπρόγραμμα. Στις μεθόδους δίνουμε ονόματα που περιγράφουν τη λειτουργία τους. Το πρώτο γράμμα είναι πεζό, ενώ τα πρώτα γράμματα των επόμενων λέξεων κεφαλαία. Για παράδειγμα showMessage.

Ένα χαρακτηριστικό των μεταβλητών και των μεθόδων είναι η ορατότητά τους. Κατά κανόνα, τις μεταβλητές τις ορίζουμε private, ενώ τις μεθόδους public.

Βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα, το παράδειγμα της κλάσης τρίγωνο, με δύο μεταβλητές, τη βάση και το ύψος και μία μέθοδο, το εμβαδόν:

 Σε ότι αφορά τον τρόπο που λειτουργούν οι μέθοδοι, θα πρέπει να προσέξουμε τα εξής:

  • Όταν οι παράμετροι που δίνονται στις μεθόδους είναι απλές μεταβλητές, τότε καλούνται κατά αξία και δεν μεταβάλλουν τις αρχικές τιμές των παραμέτρων. 
  • Όταν οι παράμετροι είναι αντικείμενα ή πίνακες, τότε καλούνται κατά αναφορά και οι αρχικές τιμές των παραμέτρων μεταβάλλονται. 
  • Οι μέθοδοι μπορούν να εκτελούν την ίδια λειτουργία, αλλά να καλούνται με διαφορετικές παραμέτρους, σε ότι αφορά τον τύπο ή το πλήθος τους, ή να επιστρέφουν διαφορετικού τύπου τιμή, ή να έχουν ορισθεί σαν public ή private. Αυτό το ονομάζουμε Υπερφόρτωση μεθόδων. Βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα, δύο μεθόδους με το ίδιο όνομα max, ίδια λειτουργία και διαφορετικούς τύπους παραμέτρων και επιστροφής: