13. Η Μέθοδος Constructor

Οι κλάσεις παράγουν αντικείμενα. Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό;

Έστω ότι έχουμε δημιουργήσει μία κλάση με όνομα Trigono και θέλουμε σύμφωνα με αυτή να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο, ένα τρίγωνο με όνομα Trig1.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνουμε:

1ος τρόπος: Αναφορά του τύπου και δημιουργία σε μια γραμμή.

Trigono Trig1 = new Trigono( );

2ος τρόπος: Αναφορά και δημιουργία σε διαφορετικές γραμμές.

Trigono Trig1;

Trig1 = new Trigono( );