5. Εντολές Εισόδου - Εξόδου

Κάθε γλώσσα προγραμματισμού περιέχει εντολές για επικοινωνία με το χρήστη. Εντολές που εμφανίζουν μηνύματα ή διαβάζουν τα δεδομένα.

Υπάρχουν απλές εντολές κονσόλας εισόδου εξόδου, και εντολές που εμφανίζουν παράθυρα διαλόγου.

Απλή εντολή για εμφάνιση μηνύματος στην κονσόλα είναι η:

System.out.println("Η τιμή της μεταβλητής είναι: " + a);

Για τα παράθυρα διαλόγου, μας χρειάζεται η μέθοδος showMessageDialog() του αντικειμένου JOptionPane, που βρίσκεται στο πακέτο javax.swing. Γι αυτό σε κάθε κλάση μας που εμφανίζει μηνύματα ή ζητάει δεδομένα, θα κάνουμε εισαγωγή της παραπάνω μεθόδου, με την εντολή:

import javax.swing.JOptionPane; 

Η εντολή για την εμφάνιση μηνυμάτων σε παράθυρο διαλόγου, είναι η:

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Welcome to Java Programming!");

Αμέσως μετά, λόγω της εμφάνισης παραθύρου, πρέπει να ακολουθεί η εντολή:

System.exit(0); 

Η εντολή για την ανάγνωση δεδομένων, με παράθυρο διαλόγου, είναι η:

JOptionPane.showInputDialog("Please type your name:");

Τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης μπορούμε να τα εκχωρήσουμε σε μεταβλητές. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να εκχωρήσουμε την τιμή σε μία μεταβλητή α, θα γράψουμε:

a = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("∆ώσε αριθµό:"));

Αμέσως μετά, λόγω της εμφάνισης παραθύρου, πρέπει να ακολουθεί η εντολή:

System.exit(0);