6. Μεταβλητές - Πίνακες

Οι τύποι μεταβλητών που υποστηρίζονται από τη Java φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:

Μπορούμε να δηλώνουμε τις μεταβλητές μία μία, ή πολλές μαζί, όπως στις επόμενες εικόνες:

 Για τους πίνακες ισχύει ότι και στη C. Βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα, δήλωση πίνακα ακεραίων τριών θέσεων και εκχώρηση τιμών στις θέσεις του: