9. Παράδειγμα: Max

  • Καλέστε τον Eclipse.
  • Από το μενού File > New > Java Project. 
  • Δώστε το όνομα Askiseis και πατήστε Finish.
  • Από το μενού File > New > Class.
  • Δώστε το όνομα Max, τσεκάρετε το "public static void main..." και πατήστε Finish.
  • Το παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει 5 θετικούς αριθμούς και υπολογίζει τον μεγαλύτερο από αυτούς.
  • Μελετήστε το και πληκτρολογήστε το:

Max

  • Εκτελέστε το πρόγραμμά σας. Από το μενού Run > Run