Προσθήκη Νέας Περιοχής στο Theme

Αν θέλουμε να προσθέσουμε μία καινούρια περιοχή στο theme, θα πρέπει να κάνουμε τα παρακάτω:

  • 1ο βήμα

Ξεκινάμε προσθέτοντας τη δήλωση της περιοχής στο αρχείο THEMENAME.info.yml. Οι περιοχές δηλώνονται κάτω από την ενότητα regions, όπως για παράδειγμα:

regions:
  header: 'Header'
  content: 'Content'
  footer: 'Footer'

Τα ονόματα των περιοχών πρέπει να είναι αλφαριθμητικά και να περιλαμβάνουν μόνο το _ σαν ειδικό χαρακτήρα. Να αρχίζουν από γράμμα.

  • 2ο βήμα

Προσθέτουμε την περιοχή στα templates, στο αρχείο page.html.twig.