Θεωρητικό Πλαίσιο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση:

  1. Της εξέλιξης της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης με την εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών.
  2. Της σχεδίασης της ηλεκτρονικής εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης με την εφαρμογή των θεωριών μάθησης.
  3. Του ρόλου του εκπαιδευτικού στο e-learning, ως e-tutor. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα, θα μπορείτε:

  1. Να αναφέρετε τουλάχιστον 4 θεωρίες μάθησης και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους.
  2. Να περιγράψετε μεθόδους σχεδιασμού e-learning, προσδιορίζοντας τη θεωρία μάθησης η οποία εφαρμόζεται με τις μεθόδους αυτές.