Μαθησιακοί Στόχοι

Μαθησιακός στόχος είναι η περιγραφή μιας επιθυμητής απόδοσης που να μπορούν να επιδεικνύουν οι εκπαιδευόμενοι, ώστε να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η εκπαίδευσή τους. Πριν ξεκινήσουμε τη δημιουργία ενός e-learning, είναι απαραίτητο να διαμορφώσουμε και να περιγράψουμε τους μαθησιακούς στόχους, οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να απομνημονευτούν και να είναι από 5 έως 10.

Η περιγραφή ενός μαθησιακού στόχου, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 • ένα ρήμα (της ενέργειας του εκπαιδευόμενου),
 • μία προϋπόθεση (για την εκτέλεση της ενέργειας) και
 • ένα μετρήσιμο κριτήριο (για την αξιολόγηση της απόδοσης)

 Για να διαμορφώσουμε τους μαθησιακούς στόχους, πρώτα πρέπει να απαντήσουμε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Ποιοι θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα;
 2. Τι θα θέλαμε να μπορούν να κάνουν όταν θα τελειώσουν;
 3. Τι θα πρέπει να ξέρουν για να το κάνουν;
 4. Τι θα πρέπει να καταλαβαίνουν για να μπορούν να το κάνουν;

Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσδιορίσουμε το επίπεδο της μάθησης στην οποία θέλουμε να φτάσουν οι εκπαιδευόμενοι, σε κάθε μαθησιακό στόχο, σύμφωνα με την ταξινόμηση Bloom:

 • Remember (μπορεί να θυμηθεί την πληροφορία;)
 • Understanding (μπορεί να εξηγήσει ιδέες ή θέματα;)
 • Applying (μπορεί να χρησιμοποιήσει την πληροφορία με έναν νέο τρόπο; καταλαβαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτή την περίπτωση;)
 • Analyzing (μπορεί να ξεχωρίσει διαφορετικά μέρη; να διακρίνει τις διαφορές;)
 • Evaluating (μπορεί να κρίνει μία στάση ή μία απόφαση;)
 • Creating (μπορεί να δημιουργήσει κάτι καινούριο -ιδέα ή προϊόν- βασισμένος στις γνώσεις που έλαβε;) 

Παράδειγμα μαθησιακού στόχου:

Οι μαθητές θα μπορούν να περιγράφουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Drupal και να διακρίνουν τις διαφορές του με τα άλλα CMS. (Επίπεδο Remember & Understanding).

 

Πηγές: