Ποια είναι τα καθήκοντα του Instructional Designer;

  • Συνεργάζεται με τους ειδικούς του αντικειμένου, προκειμένου να προσδιορίσει τι πρέπει να μάθουν οι μαθητές.
  • Αναπτύσει τα μαθησιακά αντικείμενα, ώστε να είναι βέβαιο, ότι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ταιριάζει με αυτά τα μαθησιακά αντικείμενα.
  • Αναθεωρεί και διαμορφώνει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ώστε να είναι σύμφωνο με τις μαθησιακές ανάγκες.
  • Δομεί το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες για αποδοτικότερη μάθηση.
  • Δημιουργεί πολυμεσικό υλικό για να υποστηρίξει τη μάθηση.
  • Δημιουργεί εργασίες αξιολόγησης.
  • Προσαρμόζει εκπαιδευτικό υλικό για διαφορετικές ανάγκες.