Η Εξεταστέα Ύλη του Excel

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 4204/2014, κεφάλαιο Ζ, άρθρο 33, το περιεχόμενο της εξεταστικής διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, για το γνωστικό αντικείμενο Υπολογιστικά Φύλλα, περιλαμβάνει:

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

 • Διαχείριση βιβλίων εργασίας
 • Δημιουργία, Άνοιγμα, Κλείσιμο
 • Αποθήκευση βιβλίου εργασίας με διαφορετικό τύπο ή και σε διαφορετική θέση ή και με διαφορετικό όνομα
 • Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών βιβλίων
 • Μετάβαση σε διαφορετικά φύλλα εργασίας ενός ή περισσοτέρων ανοικτών βιβλίων
 • Εισαγωγή φύλλου εργασίας
 • Διαγραφή φύλλου εργασίας
 • Μετονομασία φύλλου εργασίας
 • Αντιγραφή, μετακίνηση φύλλου εργασίας στο ίδιο ή σε διαφορετικό βιβλίο εργασίας
 • Εμφάνιση και απόκρυψη γραμμών εργαλείων
 • Μετάβαση σε συγκεκριμένο κελί ή περιοχή ενός φύλλου εργασίας
 • Ρύθμιση ποσοστού μεγέθυνσης- σμίκρυνσης προβολής (Ζουμ)
 • Σταθεροποίηση και αποσταθεροποίηση περιοχών ενός φύλλου εργασίας
 • Γνώση του τρόπου ρύθμισης βασικών επιλογών της εφαρμογής:
 • Καθορισμός προεπιλεγμένου φακέλου για άνοιγμα - αποθήκευση εγγράφων, όνομα χρήστη
 • Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας της εφαρμογής

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων στο φύλλο εργασίας
 • Εισαγωγή κειμένου, αριθμών, ημερομηνιών σε κελιά
 • Εισαγωγή επιπρόσθετων δεδομένων σε κελί, διόρθωση περιεχομένου κελιού
 • Απαλοιφή περιεχομένου κελιών
 • Αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων σε κελιά
 • Χρήση της δυνατότητας εύρεσης και αντικατάστασης δεδομένων κελιών σ' ένα φύλλο εργασίας
 • Ταξινόμηση αύξουσα, φθίνουσα των περιεχομένων μιας περιοχής κελιών
 • Χρήση της αναίρεσης και της επαναφοράς
 • Μετακίνηση, αντιγραφή περιεχομένου κελιών στο ίδιο ή σε διαφορετικό φύλλο εργασίας
 • Εισαγωγή, διαγραφή κελιού, περιοχής κελιών, γραμμών, στηλών

3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Επιλογή κελιού, περιοχής κελιών, γραμμών, στηλών, όλων των κελιών του φύλλου εργασίας
 • Αλλαγή ύψους γραμμών, πλάτους στηλών, αυτόματη προσαρμογή στα δεδομένα
 • Μορφοποίηση κελιών που περιέχουν αριθμητικά δεδομένα: ποσοστό, δεκαδικά ψηφία, διαχωριστικό χιλιάδων, νόμισμα
 • Μορφοποίηση κελιών που περιέχουν δεδομένα ημερομηνίας
 • Επιλογή γραμματοσειράς και μεγέθους γραμματοσειράς
 • Εφαρμογή έντονης, πλάγιας, υπογραμμισμένης μορφής
 • Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς
 • Αναδίπλωση περιεχομένου κελιών
 • Στοίχιση, κεντράρισμα, προσανατολισμός περιεχομένων κελιού
 • Κεντράρισμα τίτλου σε μια περιοχή κελιών
 • Αλλαγή προσανατολισμού περιεχομένου κελιών
 • Περίγραμμα και σκίαση κελιών
 • Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ κελιών

4. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 • Χρήση σχετικής και απόλυτης αναφοράς κελιού σε τύπους ή συναρτήσεις
 • Δημιουργία τύπου υπολογισμού με αριθμητικά δεδομένα και πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού , διαίρεσης
 • Δημιουργία τύπου υπολογισμού με χρήση αναφορών σε κελιά
 • Δημιουργία τύπων με χρήση συναρτήσεων που υπολογίζουν άθροισμα, μέσο όρο, μέγιστο, ελάχιστο, μέτρηση πλήθους
 • Δημιουργία τύπου λήψης απόφασης με χρήση λογικής συνάρτησης

5. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

 • Δημιουργία γραφημάτων από δεδομένα του φύλλου εργασίας
 • Επιλογή, αλλαγή τύπου γραφήματος: πίτας, ράβδων, στηλών, γραμμής
 • Μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή, αλλαγή μεγέθους γραφήματος
 • Προσθήκη τίτλου ή ετικέτας σε γραφήματα
 • Αλλαγή χρωμάτων ράβδου, στήλης, γραμμής, τμήματος πίτας 
 • Αλλαγή χρώματος φόντου γραφήματος

6. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

 • Περιθώρια σελίδας σε φύλλο εργασίας
 • Προσανατολισμός σελίδας
 • Προσαρμογή μεγέθους σελίδας
 • Προσαρμογή κεφαλίδας, υποσέλιδου
 • Εμφάνιση, απόκρυψη γραμμών πλέγματος
 • Εμφάνιση, απόκρυψη επικεφαλίδων γραμμών και στηλών
 • Επανάληψη κατά την εκτύπωση γραμμής ή γραμμών τίτλου σε κάθε σελίδα
 • Προσαρμογή περιοχής εκτύπωσης σε καθορισμένο πλήθος σελίδων ανά πλάτος και ύψος
 • Προεπισκόπηση φύλλου εργασίας
 • Χρήση επιλογών εκτύπωσης: πλήθος αντιγράφων, συγκεκριμένη περιοχή κελιών, επιλεγμένο γράφημα, επιλογή εγκατεστημένου εκτυπωτή
 • Εκτύπωση σε εγκατεστημένο εκτυπωτή