Εφημερίδες - Επαναληπτική Εργασία Excel

Στην παρακάτω εικόνα υπολογιστικού φύλλου, βλέπουμε στοιχεία για την κυκλοφορία ψεύτικων εφημερίδων σε όλη τη χώρα, για ολόκληρο το τρέχον έτος. 
Αφού εισάγετε τα δεδομένα κατά τον ίδιο τρόπο σε δικό σας νέο φύλλο εργασίας:
  1. Στα κελιά Ε8 έως και Ε29, εισάγετε τύπο ο οποίος θα υπολογίζει τα φύλλα που πουλήθηκαν συνολικά σε όλη την Ελλάδα. (Αθροίστε τα 2 διπλανά κελιά).
  2. Στο κελί Η8, υπολογίστε την μέση ημερήσια κυκλοφορία στην Αθήμα και τον Πειραιά, διαιρώντας το κελί C8 με το F8. Συμπληρώστε τον τύπο μέχρι και τη γραμμή 29.
  3. Στο κελί Ι8, υπολογίστε την μέση ημερήσια κυκλοφορία στην επαρχία, διαιρώντας το κελί D8 με το G8. Συμπληρώστε τον τύπο μέχρι και τη γραμμή 29.
  4. Υπολογίστε την συνολική μέση ημερήσια κυκλοφορία σε όλη την Ελλάδα, προσθέτοντας τις δύο προηγούμενες μέσες τιμές στο κελί J8. Συμπληρώστε τον τύπο προς τα κάτω.
  5. Υπολογίστε αυτόματα τα αθροίσματα στα κελιά από C30, έως και J30.
  6. Στο κελί Κ8, εισάγετε τύπο που να διαιρεί το κελί J8 με το κελί J30, για να υπολογίσετε το ποσοστό της κυκλοφορίας της εφημερίδας στο σύνολο όλων των εφημερίδων. Χρησιμοποιείστε απόλυτη αναφορά για το κελί που χρειάζεται. Συμπληρώστε τον τύπο μέχρι το κελί Κ29.
  7. Χρησιμοποιώντας τα κελιά Β8:Β29 και τα κελιά Ε8:Ε29, δημιουργήστε απλό γράφημα ράβδων τμημάτων σε νέο φύλλο εργασίας.
  8. Στη στήλη C, στα ροζ κελιά, υπολογίστε τις αντίστοιχες τιμές συναρτήσεων, χρησιμοποιώντας σαν όρισμα για τις συναρτήσεις, την περιοχή κελιών Ε8:Ε29.