Αλλαγή ονομασίας υπαρχόντων σελίδων και σειράς παρουσίασής τους

Μαθησιακός Στόχος: 
Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα θα γνωρίζετε πώς μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία των ήδη υπαρχόντων σελίδων, ώστε να τις τροποποιήσετε, καθώς και πώς να μεταβάλετε την σειροθέτησή τους.
Εισαγωγή: 
Για να μην δημιουργούμε σελίδες από την αρχή μπορούν να τροποποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες. Η αλλαγή μπορεί να γίνει όλων άμεσα από το κεντρικό μενού (Main menu).
Προαπαιτούμενες γνώσεις: 
Εξοικείωση με το Drupal.
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 

Η μετονομασία των σελίδων μπορεί να γίνει συνολικά και άμεσα από το block Main menu ακολουθώντας τα παρακάτω:

Κλικ στο κουμπί ρυθμίσεων του κεντρικού μενού. Εμφανίζονται τρεις επιλογές.

Η πορεία που επιλέγεται είναι List links ---και παρουσιάζεται η λίστα των διαθέσιμων σελίδων.

Edit σε όποια επιθυμεί κανείς να αλλάξει και η μετονομασία πραγματοποιείται.
Η εικόνα παρουσιάζει το περιβάλλον που εμφανίζεται.

Εάν είναι επιθυμητή η αλλαγή της σειράς εμφάνισης των σελίδων, αυτό μπορεί να γίνει:
Α: με drag and drop, ως συνέχεια της μετονομασίας, από εκεί που προηγουμένως βρέθηκε ο διαχειριστής (Main menu ----List links---drag and drop), όπου σέρνοντας την σελίδα την τοποθετεί στην κατάλληλη θέση και save.

Β: Στο περιβάλλον που βρισκόταν προηγουμένως, χωρίς μετακίνηση με σύρσιμο, κλικ στο edit της σελίδας---parent link ---και επιλογή από το σύνολο που εμφανίζεται πού θα ήθελε να την μετακινήσει.

Για να αποφευχθεί το πιθανό λάθος καλό είναι να έχει σημειώσει την προηγούμενη θέση της σελίδας για επαναφορά της στην αρχική θέση.

Εικόνα: 
Επισήμανση: 
Προσοχή στην αλλαγή των συνδέσεων των σελίδων στο parent link.
Αξιολόγηση (πρέπει να έχετε συνδεθεί): 
5
Average: 5 (1 vote)