2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

1. Χαρακτηριστικά Φυσικού Επιπέδου OSI

 • Είναι το χαμηλότερο επίπεδο του μοντέλου OSI.
 • Είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση bits μέσα από το τηλεπικοινωνιακό κανάλι, το οποίο μπορεί να είναι ενσύρματο ή ασύρματο.
 • Καθορίζει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της σύνδεσης του σταθμού με το μέσο μετάδοσης. Όπως για παράδειγμα τον τρόπο αναπαράστασης των bits 0 και 1, τη διάρκεια κάθε bit, την αρχή και το τέλος της μετάδοσης, αν η μετάδοση είναι μονόδρομη ή αμφίδρομη, κ.λ.π.
 • Καθορίζει τα μηχανικά χαρακτηριστικά της σύνδεσης του σταθμού με το μέσο μετάδοσης. Όπως για παράδειγμα το πλήθος ακροδεκτών του συνδετήρα και τις διαστάσεις, κ.λ.π. 
 • Δεν το απασχολεί η κωδικοποίηση των bits, αν είναι bytes των 8 bits ή χαρακτήρες ASCII.

2. Χαρακτηριστικά Επιπέδου Σύνδεσης (Ζεύξης) Δεδομένων OSI

 • Είναι το δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο του μοντέλου OSI και μαζί με το Φυσικό Επίπεδο, αντιστοιχούν στο 1ο Επίπεδο του προτύπου TCP/IP, δηλαδή το επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου.
 • Έχει σκοπό να κάνει αξιόπιστη τη φυσική γραμμή σύνδεσης μεταξύ δύο σταθμών.
 • Από τα πακέτα του παραπάνω επιπέδου (Δικτύου), φτιάχνει πλαίσια δεδομένων (data frames). Ορίζει πού αρχίζει και πού τελειώνει κάθε πλαίσιο, προσθέτοντας την κατάλληλη επικεφαλίδα (header) και ουρά (trailer).
 • Ανιχνεύει τα σφάλματα μετάδοσης, επιδιορθώνει τα αλλοιωμένα δεδομένα ή ζητά την επανεκπομπή τους.
 • Ελέγχει πότε μπορεί να ελέγξει το φυσικό μέσο για την αποστολή των πλαισίων, ώστε να μη γίνει ταυτόχρονη εκπομπή με άλλο σταθμό.
 • Μεταβάλλει κατά περίπτωση τη ροή των πλαισίων, ανάλογα με τους ρυθμούς που μπορεί να δεχθεί ο σταθμός παραλήπτης.

3. Χαρακτηριστικά του Επιπέδου Πρόσβασης Δικτύου του TCP/IP

 • Αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο λογικό επίπεδο λειτουργικότητας που απαιτείται από ένα δίκτυο: Πρόσβαση στο φυσικό μέσο και αξιόπιστη μετάδοση της πληροφορίας.
 • Περιλαμβάνει φυσικές συνδέσεις: καλώδια, αναμεταδότες, κάρτες δικτύου, πρωτόκολλα πρόσβασης τοπικών δικτύων, κ.α. 
 • Δεν υπάρχουν προδιαγραφές και έτσι μπορούν να ακολουθούνται τελείως διαφορετικές τεχνολογίες.