2.4 Δίκτυα ETHERNET (10/100/1000 Mbps)

Ποιες είναι οι εκδόσεις του IEEE 802.3 για τα δίκτυα Ethernet?

 

 Επιτροπές και υποεπιτροπές του ΙΕΕΕ 802.3:

 • ΙΕΕΕ το ινστιτούτο 
 • 802 υποεπιτροπή
 • .3 υπο-υποεπιτροπή, από 1-6.

Κωδικοποίηση των βασικών προτύπων XBase / BroadbandY:

 • X η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων σε Mbps 
 • Base ή Broadband, βασική ή ευρυζωνική ζώνη, ο τύπος σηματοδοσίας που χρησιμοποιείται.
 • Υ αντιστοιχεί στο μέγιστο μήκος του τμήματος (segment).
 • Αν έχει F στο τέλος σημαίνει οπτική ίνα: 10 Base-F

Παράδειγμα: 10Broad36

 • 10 Mbps ταχύτητα μετάδοσης.
 • Ευρυζωνικό
 • 3.600 m μέγιστο μήκος τμήματος.

Αναλυτικότερα:

 • Το βασικό πρότυπο 10Base/Broadband, με ρυθμό δεδομένων έως 10 Mbps, μέσο μετάδοσης ομοαξονικό καλώδιο ή αθωράκιστο συνεστραμμένο (UTP) ή οπτική ίνα, μέθοδο σηματοδοσίας βασικής ζώνης ή ευρυζωνικής και μέγιστο μήκος τμήματος έως 500 m, η 3.600 στο ευρυζωνικό. Τοπολογία Αρτηρίας ή Αστέρα
 • Fast Ethernet: με ρυθμό δεδομένων έως 100 Mbps, μέσο μετάδοσης αθωράκιστο ή θωρακισμένο συνεστραμμένο (UTP) ή οπτική ίνα, μέθοδο σηματοδοσίας βασικής ζώνης και μέγιστο μήκος τμήματος από 100 m, έως 25 χιλιόμετρα στην οπτική ίνα.
 • Gigabit Ethernet: με ρυθμό δεδομένων έως 1000 Mbps, μέσο μετάδοσης αθωράκιστο ή θωρακισμένο συνεστραμμένο (UTP) ή οπτική ίνα και μέγιστο μήκος τμήματος από 25 m, έως 5 χιλιόμετρα στην οπτική ίνα.
 • Νεώτερα πρότυπα: Νεώτερες εκδόσεις των Gigabit Ethernet έχουν ταχύτητες από 10 Gbps έως 400 Gbps!