3.1.1 Τρόπος Γραφής μιας Διεύθυνσης IPv4

Μία διεύθυνση IP είναι ένας 32bit αριθμός όπως: 11000000 10101000 00000001 00010010

Για να μπορούμε να τον απομνημονεύσουμε:

 • ομαδοποιούμε σε τέσσερα τμήματα του ενός byte
 • αναγράφουμε τα αντίστοιχα δεκαδικά τους ισοδύναμα
 • τα χωρίζουμε μεταξύ τους με τελείες

Για παράδειγμα, ο προηγούμενος αριθμός γράφεται: 192.168.1.18

Μια διεύθυνση IP για να είναι σωστή:

 • πρέπει να αποτελείται από 4 ακέραιους χωρισμένους με τελείες
 • οι ακέραιοι πρέπει να είναι από 0-255, γιατί αυτές τις τιμές μπορεί να πάρει ένας 8bit δυαδικός, 00000000 έως 11111111.

Παραδείγματα:

 • 192.168.1.12, σωστό
 • 10.0.0.12.3, λάθος (5 αριθμοί)
 • 172.16.257.3, λάθος (257>255)
 • 10.146.0.1, σωστό
 • 194.219.227.3, σωστό
 • 127.270.0.1, λάθος (270>255)

Ασκήσεις

 • Να ελέγξετε αν είναι σωστή η διεύθυνση ΙΡ: 111111111010101010000000011111111
 • Να ελέγξετε αν είναι σωστή η διεύθυνση ΙΡ: 192.278.2.1
 • Να ελέγξετε αν είναι σωστή η διεύθυνση ΙΡ: 154.168.123.45
 • Να ελέγξετε αν είναι σωστή η διεύθυνση ΙΡ: 168.1.2.34.3
 • Να βρείτε την 32bit μορφή της διεύθυνσης ΙΡ: 193.128.5.147
 • Να βρείτε την δεκαδική μορφή της διεύθυνσης ΙΡ: 11110000.10101000.11111110.00011111
 • Να βρείτε την 32bit μορφή της διεύθυνσης ΙΡ: 240.90.250.137
 • Να βρείτε την δεκαδική μορφή της διεύθυνσης ΙΡ: 10101011.01111111.11011011.11111111