2.2.1 Έλεγχος λογικής σύνδεσης (LLC-IEEE 802.2)

Ποιες υπηρεσίες μπορεί να παρέχει το υποεπίπεδο LLC?

  • Υπηρεσία χωρίς επιβεβαίωση και χωρίς σύνδεση: Δεν εγκαθίσταται σύνδεση ανάμεσα στους σταθμούς και ούτε φυσικά τερματίζεται στο τέλος της επικοινωνίας. Δεν γίνεται επιβεβαίωση της λήψης των πακέτων. Προσφέρει μικρότερη καθυστέρηση και είναι κατάλληλη για επικοινωνία σε μέσα με χαμηλό ποσοστό λαθών. 
  • Υπηρεσία με επιβεβαίωση λήψης χωρίς σύνδεση: Δεν εγκαθίσταται σύνδεση ανάμεσα στους σταθμούς, αλλά επιβεβαιώνεται η λήψη κάθε πακέτου από το σταθμό προορισμού. Εφαρμόζεται σε συνδέσεις τύπου point to point.
  • Υπηρεσία με σύνδεση: Εγκαθίσταται σύνδεση ανάμεσα στους σταθμούς και επιβεβαιώνεται η λήψη κάθε πακέτου από το σταθμό προορισμού. Γίνεται επίσης και έλεγχος της ροής των δεδομένων. Είναι η πιο περίπλοκη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει το LLC. Η σύνδεση των σταθμών περιλαμβάνει 3 στάδια:εγκατάσταση σύνδεσης (κατά την οποία ανταλλάσσονται πληροφορίες και αρχικές τιμές μεταβλητών που χρειάζονται για τη μετάδοση των πλαισίων), μεταφορά των δεδομένων και τερματισμό της σύνδεσης(απελευθέρωση των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για την επικοινωνία).