Σωστό - Λάθος Πανελλαδικών 2010 - 2013

Question 1 of 30

Η τιμή μιας μεταβλητής και ο τύπος της μπορούν να αλλάζουν κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος