Σύνδεση με τη Βάση Δεδομένων

Τα δεδομένα των websites αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων MySQL και αντλούνται από εκεί κάθε φορά, με τις κατάλληλες εντολές PHP.

Τα στοιχεία σύνδεσης με τη βάση δεδομένων τα αποθηκεύουμε σε ένα αρχείο php. Σε κάθε ιστοσελίδα που χρειάζεται επικοινωνία με τη βάση δεδομένων μας, μέσα στον κώδικα php προσθέτουμε την εντολή:

connect

Για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων δημιουργούμε ένα νέο αρχείο php, το οποίο αποθηκεύουμε με όνομα connectdb.php.

Στο αρχείο αυτό εισάγουμε τον παρακάτω κώδικα:

connect

 Τα στοιχεία σύνδεσης που φαίνονται στην παραπάνω εικόνα και αυτά που καλύπτονται με κόκκινο πλαίσιο, πρέπει να αντικατασταθούν με τα στοιχεία σύνδεσης στη δική σας βάση δεδομένων.

Θα βρείτε αυτά τα στοιχεία, εκτός από το password, στο Control Panel > MySQL Databases:

dbconnect

To password θα το βρείτε στην αρχική οθόνη διαχείρισης του website σας:

password

Για να εμφανιστεί το password θα χρειαστεί να κάνετε κλικ στο Show/Hide.