Σημειώσεις Microsoft Word: Μορφοποίηση Παραγράφων

  • Οι μορφοποιήσεις των παραγράφων μπορούν να εφαρμοστούν το λιγότερο σε μία παράγραφο. 
  • Οι στοιχίσεις καθορίζουν πώς ευθυγραμμίζεται μία παράγραφος. Στα άκρα ή στο κέντρο της. 
  • Το διάστιχο είναι η απόσταση ανάμεσα στις σειρές μιας παραγράφου, ενώ τα διαστήματα (πριν και μετά) είναι οι αποστάσεις της παραγράφου από την προηγούμενη και την επόμενή της.
  • Οι εσοχές της παραγράφου είναι οι αποστάσεις της από τα περιθώρια της σελίδας. Όταν αυξάνονται, το πλάτος της παραγράφου μειώνεται. Η αριστερή και η δεξιά εσοχή καθορίζουν τις αποστάσεις από το αριστερό και δεξί περιθώριο αντίστοιχα, ενώ η ειδική, τη θέση από την οποία ξεκινάει η πρώτη σειρά της παραγράφου.
  • Στις εξετάσεις, το διάστιχο, τις αποστάσεις και τις εσοχές, είναι καλύτερα να τα ρυθμίζουμε από το μενού Παράγραφος.
  • Οι κουκκίδες και η αρίθμηση μας βοηθούν να δημιουργούμε λίστες. Αν κάνουμε κλικ επάνω στο κουμπάκι, εισάγεται η προκαθορισμένη ρύθμιση, ενώ αν κάνουμε κλικ στο βελάκι δεξιά, μπορούμε να ορίζουμε ποια ακριβώς μορφή θέλουμε για τις κουκκίδες και την αρίθμηση αντίστοιχα.
  • Σε κάθε παράγραφο μπορούμε να εφαρμόσουμε περιγράμματα και σκίαση (χρώμα φόντου της παραγράφου). Για καλύτερη ρύθμιση των περιγραμμάτων, κάνουμε κλικ στο βελάκι δεξιά και επιλέγουμε "Περιγράμματα και σκίαση" στο τέλος των επιλογών.
  • Στυλ είναι ένα σύνολο από ιδιότητες (γραμματοσειρές, στοιχίσεις, κλπ) στο οποίο έχουμε δώσει ένα όνομα. Υπάρχουν προκαθορισμένα στυλ τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε, όπως των επικεφαλίδων, μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε και τα δικά μας στυλ.
  • Οι κρυφοί χαρακτήρες είναι ειδικοί χαρακτήρες όπως η αλλαγή παραγράφου, η αλλαγή σελίδας, η αλλαγή γραμμής ή το πάτημα του tab, οι οποίοι συνήθως δεν εμφανίζονται στην οθόνη για να μη μας μπερδεύουν. Στις εξετάσεις θα χρειαστεί να τους εμφανίσουμε ή να τους εξαφανίσουμε, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.